Ango Story

แองโก ออกงาน Bangkok Design Week 2019

Bangkok Design Week 2019 กับโคมไฟ Showcase ของแองโก

  

ท่ามกลางบรรยากาศแห่งเมืองสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ, แองโก ร่วมจัดแสดงผลงานใน Bangkok Design Week 2019 สองชิ้นงาน

ในสองสถานที่ ณ อาคาร TCDC ย่านเจริญกรุง ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2019

 

ชิ้นที่ 1 โต๊ะโคมไฟ ELEMENTAL BOND

อยู่ในงาน “20 TOPS DESIGN” โดย the Design & Object Association ที่เชิญนักออกแบบ 20แบรนด์ มาร่วมออกแบบในสิ่งที่ไม่เคยทํา

และสามารถสะท้อนแนวคิดของแบรนด์ สะท้อนความเป็น Handcrafted Lighting ของแองโก

 

ชิ้นที่ 2 โคมไฟหวายแขวนเพดาน TRIPLE ORBIT

Ango จัดแสดงงานในส่วนของ Showcase & Exhibition โดยโชว์ดีไซน์ของ “Triple Orbit”เป็นโคมไฟหวายแฮนด์เมดสามชิ้นคล้องกันซึ่งเป็นงานโคมไฟดีไซน์แบบ Light Installation 

งานศิลปะใน Bangkok Design Week
20 Tops Design in Bangkok Design Week 2019

Elemental Bond by Ango โต๊ะโคมไฟจิวเวลรี่

 

สําหรับงานในส่วนของ The Design & Object Association: ภายใต้ชื่อนิทรรศการ 20 TOPS DESIGN หัวข้อ “Every table top has a story” นักออกแบบจาก 20 แบรนด์ จะต้องมาออกแบบสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนแล้วเปิดโชว์เคสเป็นคร้ังแรกในโลก Ango สร้างสรรค์ “Elemental Bond” ให้เป็นโต๊ะที่มีโคมไฟโดยนําความต่างของวัสดุมาเชื่อมโยงใหเ้ป็นหนึ่ง โดยเริ่มจากขาโต๊ะซึ่งวัสดุเป็นเหล็กซึ่งผลิตโดยโยธกาทําสีแดงและพื้นโตีะเป็นวัสดุจากไม้โอ๊คเจาะช่องต่อไฟ และโคมไฟเป็นงานโลหะเชื่อมแบบแฮนด์เมดที่ดีไซน์ใหเ้ป็นวงคล้องต่อกันแบบ Architectonic Lighting ในสไตล์ของ Ango ให้ตั้งตระหง่านอยู่บนโต๊ะ “ElementalBond” จึงบอกเล่าถึงความเชื่อมโยงของวัสดุที่หลากหลายแตกต่างท้ังตัวโคมไฟโลหะโต๊ะไม้และวัสดุเหล็ก ที่สามารถประกอบรวมกันอยู่ในงานชิ้นเดียว

 

สถานที่จัดแสดง: 20 TOPS DESIGN ด้านหน้าของอาคาร TCDC เจริญกรุง

วัสดุ: โลหะเชื่อมชุบทอง

      ไฟ Osram PL-CN111-G2 

      โต๊ะไม้โอ๊คเจาะช่อง

      ขาเหล็กโดยโยธกา

Showcase ในงาน Bangkok Design Week 2019

Triple Orbit by Ango โคมไฟ Showcase

 

โคมไฟหวายแฮนด์เมดที่ดีไซนแ์บบ Architectonic style เป็นการนําโคมไฟหวายดีไซน์ใหเ้ป็นวง3ชิ้นแล้วจึงนํามาคล้องต่อกัน เพื่อจัดแสดงในสเปซของนิทรรศการที่มีความสูงและกว้างได้อย่างเหมาะสมโดยโคมไฟชิ้นนี้ได้ถูกพัฒนาต่อมาจากโคมไฟ Double Orbit ซึ่งเป็นโคมไฟหวาย 2 วง คล้องกัน “Triple Orbit” จึงเป็นโคมไฟหวายแฮนด์เมด ที่สามารถปรับไปตามขนาดของสเปซและรูปแบบการแขวนได้ไม่สิ้นสุด

 

สภานที่จัดแสดง: อาคาร TCDC ชั้น 2 (ส่วนหลัง)

วัสด:ุ หวายเส้นเล็กที่นํามาใช้พันเป็นโคมไฟ

หลอดไฟ G9 LED Filament 3W

โคมไฟหวาย Showcase ในงาน Bangkok Design Week 2019