top of page

Art Exhibition

แองโก ออกงาน Bangkok Design Week 2019

Bangkok Design Week 2019 กับโคมไฟ Showcase ของแองโก

  

ท่ามกลางบรรยากาศแห่งเมืองสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ, แองโก ร่วมจัดแสดงผลงานใน Bangkok Design Week 2019 สองชิ้นงาน

ในสองสถานที่ ณ อาคาร TCDC ย่านเจริญกรุง ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2019

Ango Showcase & Exhibition in BKKDW 2019

แองโก จัดแสงผลงาน 2 ชิ้น ใน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2019 โดยแองโกนำโคมไฟที่มีความ Architectonic Handcrafted Lighting ซึ่งเป็น Signature ของแองโก มาจัดแสดง พร้อมกับนำ งานแฮนดเมด์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของแองโก มา Collaboration กับโยธกา เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่แบบ เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์

 

ชิ้นที่ 1 โต๊ะโคมไฟสุดคราฟท์ ELEMENTAL BOND

อยู่ในงาน “20 TOPS DESIGN” โดย the Design & Object Association ที่เชิญนักออกแบบ 20แบรนด์ มาร่วมออกแบบในสิ่งที่ไม่เคยทํา และสามารถสะท้อนแนวคิดของแบรนด์ สะท้อนความคราฟท์ของแองโก

 

ชิ้นที่ 2 โคมไฟหวาย ซิกเนเจอร์แองโก TRIPLE ORBIT

Ango จัดแสดงงานในส่วนของ Showcase & Exhibition โดยโชว์ดีไซน์ของ “Triple Orbit” เป็นโคมไฟหวายแฮนด์เมดสามชิ้นคล้องกันซึ่งเป็นงานโคมไฟดีไซน์แบบ Light Installation 

งานศิลปะใน Bangkok Design Week
20 Tops Design in Bangkok Design Week 2019

Elemental Bond by Ango โต๊ะโคมไฟจิวเวลรี่

 

สําหรับงานในส่วนของ The Design & Object Association: ภายใต้ชื่อนิทรรศการ 20 TOPS DESIGN หัวข้อ “Every table top has a story” นักออกแบบจาก 20 แบรนด์ จะต้องมาออกแบบสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนแล้วเปิดโชว์เคสเป็นคร้ังแรกในโลก Ango สร้างสรรค์ “Elemental Bond” ให้เป็นโต๊ะที่มีโคมไฟโดยนําความต่างของวัสดุมาเชื่อมโยงใหเ้ป็นหนึ่ง

 

เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ที่มีโคมไฟ

งานชิ้นนี้ เป็นการทำงานร่วมกัน Collaboration ระหว่างแองโก กับ โยธกา เริ่มต้นตั้งแต่ขาโต๊ะซึ่งวัสดุเป็นเหล็กทาสีแดงผลิตโดยโยธกา และพื้นโตีะเป็นวัสดุจากไม้โอ๊คเจาะช่องต่อไฟ และโคมไฟเป็นงาน โลหะเชื่อมแบบแฮนด์เมด ที่ดีไซน์ใหเ้ป็นวงคล้องต่อกันแบบ Architectonic Lighting ในสไตล์ของ Ango ให้ตั้งตระหง่านอยู่บนโต๊ะ “ElementalBond” จึงบอกเล่าถึงความเชื่อมโยงของวัสดุที่หลากหลายและแตกต่าง ท้ังตัวโคมไฟโลหะโต๊ะไม้ และวัสดุเหล็ก ที่สามารถประกอบรวมกันอยู่ในงานชิ้นเดียว

 

การจัดแสดง & วัสดุที่ใช้

สถานที่จัดแสดง : 20 TOPS DESIGN ด้านหน้าของอาคาร TCDC เจริญกรุง

วัสดุที่ใช้ออกแบบ : โลหะเชื่อมชุบทอง

                     ไฟ Osram PL-CN111-G2 

                     โต๊ะไม้โอ๊คเจาะช่อง

                     ขาเหล็กโดยโยธกา

Showcase ในงาน Bangkok Design Week 2019

Triple Orbit by Ango โคมไฟ Showcase ใน BKKDW

 

Triple Orbit เป็นโคมไฟหวาย แฮนด์เมด ที่ดีไซน์แบบงานสถาปัตยกรรม Architectonic style เป็นการนําโคมไฟหวายดีไซน์ ใหเ้ป็นวงแยกกัน 3 ชิ้น แล้วจึงนํามาคล้องต่อ เพื่อบอกเล่าเรื่องความไม่สิ้นสุด Continuity ซึ่งโคมไฟที่ปรับการแขวนได้ไปตามสเปซ และสามารถเพิ่มวงโคมไฟต่อไปได้ไม่สิ้นสุด โคมไฟชิ้นนี้ได้ถูกพัฒนาต่อมาจากโคมไฟ Double Orbit ซึ่งเป็นโคมไฟหวาย 2 วง คล้องกัน “Triple Orbit” จึงเป็น Light installation ที่ปรับเปลี่ยนได้ไปตามสเปซ

 

การจัดแสดง & วัสดุที่ใช้

สภานที่จัดแสดง :  อาคาร TCDC ชั้น 2 (ส่วนหลัง)

วัสดุที่ใช้ทำโคมไฟ : หวายเส้นเล็ก 3 มม. แฮนด์เมดด้วยการพัน เทคนิคเฉพาะของแองโก

                     หลอดไฟ G9 LED Filament 3W x 77

ดู Art Exhibition อื่นๆ ของแองโก

ดูเบื้องหลัง การทำโคมไฟ Triple Orbit

โคมไฟที่โชว์ Showcase ในงาน Bangkok Design Week 2019
bottom of page